Denetim Otoritesi Gorevleri

18/10/2011 tarih ve 28808 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2011/15 sayılı Başbakanlık Genelgesi kapsamında:

  • Katılım Öncesi Yardım Aracının (IPA) yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğini denetlemek üzere Hazine Kontrolörleri Kurulu, Denetim Otoritesi olarak görevlendirilmiştir.
  • Denetim Otoritesi, 11 Temmuz 2008 tarihinde Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında imzalanan “Çerçeve Anlaşma” kapsamındaki yönetim ve kontrol mekanizması içerisinde yer alan kişi ve kurumlardan hiçbir şekilde talimat almaz ve işlevsel olarak bağımsızdır.
  • Denetim Otoritesi, Katılım Öncesi Yardım Aracına ilişkin tüm yönetim ve kontrol sistemlerini ve faaliyetlerini denetler. Bu kapsamdaki kurumlar Denetim Otoritesi tarafından yönetim ve kontrol sistemlerine ilişkin istenilen her türlü bilgi, belge, kayıt, rapor ve bilgi sistemlerini sunmak ve bu ilgileri denetime hazır bulundurmak zorundadırlar.

4059 sayılı Kanunun, 02/11/2011 tarih ve 28103 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 662 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 5/b maddesi kapsamında:

  • Hazine Kontrolörleri Kurulu, Avrupa Birliği tarafından Türkiye Cumhuriyetine malî işbirliği çerçevesinde sağlanan fonların kullanımı amacı ile oluşturulan tüm yönetim ve kontrol mekanizmalarının işlerliği ve etkinliğinin denetimi ile bu kapsamdaki her türlü harcama, gelir, malî yükümlülük, muafiyet ve malî tabloların denetimini, Avrupa Birliği ile imzalanan anlaşmalara, uluslararası denetim standartlarına ve Kurul Başkanlığınca hazırlanan denetim rehberlerine uygun olarak Denetim Otoritesi sıfatıyla yerine getirmekle görevlidir.