Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu Hakkında

23 Ekim 2010 Tarihli ve 27738 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6015 sayılı Devlet Desteklerinin İzlenmesi ve Denetlenmesi Hakkında Kanun’un 4 üncü maddesi uyarınca Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu (DDİDK)* kurulmuştur. Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu kararlarında bağımsız olup, Kurul tarafından alınan kararlar kesindir.

Başkanlığını Devlet Destekleri Genel Müdürü’nün yürüttüğü Kurul;

  • Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
  • Ekonomi Bakanlığı,
  • Kalkınma Bakanlığı,
  • Maliye Bakanlığı,
  • Hazine Müsteşarlığı,
  • Rekabet Kurumu

'nu temsilen atanan üyelerle birlikte toplam yedi üyeden oluşur. Kurulun sekreterya hizmetleri Devlet Destekleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülür.