Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü Hakkında

Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğü, ülkemizin diğer ülkelerle ve uluslararası kuruluşlarla olan ekonomik işbirliğinin daha da geliştirilmesi ve ülkemiz kalkınmasına katkıda bulunan projelere ve faaliyetlere yurt dışı kaynaklardan finansman sağlanması kapsamında etkin bir rol oynamaktadır. Genel Müdürlüğün iki temel fonksiyonu bulunmaktadır; Türkiye Cumhuriyeti adına (i) dış finansman sağlamak ve (ii) ikili ve çok taraflı ekonomik ilişkileri yürütmek. I. Dış Finansman Sağlama Görevi
 • Genel Müdürlüğümüz, Türkiye Cumhuriyeti adına uluslararası sermaye piyasalarında tahvil ihraçları gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda; yabancı yatırımcıların ülkemiz ekonomisi hakkında düzenli olarak bilgilendirilmesi ve yatırımcılarla ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla Genel Müdürlüğümüz bünyesinde bir “Yatırımcı İlişkileri Ofisi” bulunmakta olup, söz konusu ofis gelişmekte olan ülkeler arasında örnek ofis olarak gösterilmektedir. Ayrıca, küresel finansal sistemin en temel unsurlarından biri olan kredi derecelendirme kuruluşları ile ülkemiz arasındaki ilişkiler de Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.
 • Ülkemizin kalkınmasına katkıda bulunan ve çeşitli kamu kurumlarınca yürütülen projeler için dış finansman kaynaklarından (uluslararası finans kuruluşları, fonlar, hükümetler, kalkınma bankaları ve özel bankalar) Genel Müdürlüğümüz aracılığıyla kredi ve hibe sağlanmaktadır. Bütçe finansmanı amacıyla uluslararası kuruluşlardan program kredisi sağlanmasına yönelik işlemler de Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.
 • Hazine geri ödeme, Hazine yatırım, Hazine ülke ve Hazine karşı garantisi verilmesine ve Kamu-Özel-İşbirliği modeliyle yapılan projelere yönelik işlemler de Genel Müdürlüğümüz tarafından yürütülmektedir.
 • Kamu kuruluşlarının Hazine Garantisiz yurt dışı borçlanma ve hibe alma izinleri de Genel Müdürlüğümüzce verilmektedir. 

II. Türkiye Cumhuriyeti Adına İkili ve Çok Taraflı Ekonomik İlişkileri Yürütme Görevi Genel Müdürlüğün bu kapsamdaki faaliyetleri üç ana başlık altında toplanmaktadır.
 • Uluslararası finansal kuruluşlar, platformlar, banka ve fonlar nezdinde ülkemizi temsil etmek,
 • Diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkileri geliştirmek ve
 • Avrupa Birliği ile olan ekonomik ve mali ilişkileri yürütmek.
 • Uluslararası finansal kuruluşlar nezdinde ülkemizi temsil etme fonksiyonu kapsamında;
  • Uluslararası Para Fonu ve Çok Taraflı Kalkınma Bankalarında (Dünya Bankası Grubu, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası gibi, toplam 8 banka) ülkemiz Müsteşarlığımız aracılığıyla temsil edilmekte olup, ülkemizin söz konusu kuruluşlara üyeliğinden kaynaklanan hak ve yükümlülükleri Genel Müdürlüğümüzce takip edilmekte ve bu kuruluşların ülkemiz, bölgemiz ve dünya refahına olan katkılarının artırılmasına yönelik politikalar geliştirilmektedir.
  • 1999 yılında oluşturulan ve küresel ekonomik işbirliğinin temel platformu haline gelmiş olan G-20 grubunda ülkemizi, kurulduğundan beri TCMB ile birlikte Hazine’den sorumlu Bakan ve Hazine Müsteşarı temsil etmektedir. G-20 kapsamında yapılan çalışmalar ve gündemdeki konulara ilişkin ülkemiz pozisyonu Genel Müdürlüğümüz koordinasyonunda oluşturulmaktadır.
  • Finansal sektör düzenlemelerinin geliştirilmesi ve uygulanmasının teşvikine yönelik uluslararası çalışmaların koordinasyonu amacıyla kurulan, ülkemizin de 2009 yılında üyesi olduğu Finansal İstikrar Kurulu (Financial Stability Board-FSB) gündemi, ilgili diğer yurt içi kuruluşlar ve Genel Müdürlüğümüz tarafından takip edilmektedir.
  • Birleşmiş Milletler, İktisadi İşbirliği ve Gelişme Teşkilâtı (OECD), Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilâtı, İslam Konferansı Örgütü ve Ekonomik İşbirliği Teşkilatı gibi uluslararası platformlarda Müsteşarlığımız faaliyet alanları ile ilgili yürütülen çalışmalar Genel Müdürlüğümüzce takip ve koordine edilmektedir.
 • Diğer ülkelerle olan ekonomik ilişkileri geliştirme fonksiyonu çerçevesinde;
  • Yabancı ülkelere, uluslararası kuruluşlara ve yardım konsorsiyumlarına  ülkemiz adına Genel Müdürlüğümüzce  kredi ve nakti hibeler verilmekte, ihtiyaç halinde verilen kredilerin yeniden yapıldırılması da Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir. Ülkemizin artan uluslararası etkinliği çerçevesinde bu faaliyet giderek daha fazla önem kazanmaktadır.
  • Türk Eximbank’ın sağladığı ülke kredilerine ilişkin işlemler ile bu faaliyetler kapsamında oluşabilecek politik risk ve gelir kaybı ödemeleri Genel Müdürlüğümüzce yapılmaktadır.
  • Hazine Müsteşarlığının yurt dışı teşkilatı Genel Müdürlüğümüz koordinasyonu altında faaliyet göstermekte, başta G-20 ülkeleri olmak üzere ülke ekonomileri yakından takip edilmekte, bu ülkelerle yeni işbirliği alanları geliştirilmektedir.
 • Türkiye-AB ilişkileri kapsamında;
  • AB’ye üyelik müzakereleri sürecinde Müsteşarlığın sorumlu ve ilgili olduğu fasıllarda ve Türkiye-AB Ortaklık ilişkisi çerçevesinde, Ortaklık Komitesi ve Alt Komite toplantılarına ilişkin çalışmalar kapsamında Müsteşarlık içi koordinasyon Genel Müdürlüğümüzce sağlanmaktadır.
  • Türkiye-AB mali işbirliği çerçevesinde, AB fonlarının kullanılabilmesine ilişkin olarak ilgili Kurumların akredite edilmesi, Kurumların sistem değişiklerinin ve akreditasyon koşullarının sürdürülmesinin izlenmesi Genel Müdürlüğümüzce gerçekleştirilmektedir.
  • AB fonlarının Avrupa Komisyonu’ndan ve ulusal katkıların ilgili kamu kurumlarından temin edilmesi, AB fonlarının etkin ve zamanında kullanımının sağlanması, fonların kullanımına ilişkin olarak mali raporlamaların hazırlanması ile işlemlerin mevzuata uygunluğunun kontrol edilmesi ve fonların usulsüz kullanımının Avrupa Komisyonu’na raporlanması ve takip edilmesi görevleri de Genel müdürlüğümüzce icra edilmektedir.