Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü Hakkında

      Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdürlüğü'nün görev ve sorumlulukları şunlardır:

  • Yeni finansal araçların ve finansmana erişim imkânlarının geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak
  • Finansal istikrarın korunması, sektörün geliştirilmesi, derinleştirilmesi ve mali hizmetlerin yaygınlaştırılmasına yönelik olarak politika geliştirilmesine dönük çalışmalar yapmak 
  • Görev alanı kapsamında finansal konularla ilgili olarak ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği ve eşgüdüm sağlanmasına yönelik çalışmalar yapmak
  • Hazine destekli kredi garanti sistemine ilişkin mevzuatı hazırlamak ve uygulamasını sağlamak
  • Bireysel Katılım Sermayesinin gelişimi ve desteklenmesi için gerekli mevzuat çalışmalarını yürütmek ve koordine etmek, bireysel katılım yatırımcısı (BKY) ağlarının akreditasyonunu gerçekleştirmek, BKY’lere ve girişim şirketlerine ilişkin istatistik oluşturmak
  • Üst fonlara Müsteşarlık bütçesinden kaynak aktarılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek 
  • Türk Parası Kıymetini Koruma mevzuatını hazırlamak, uygulamak, denetimini sağlamak ve ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek ve yönlendirmek 
  • Yetkili müessese (döviz büroları) ve kıymetli maden aracı kurumlarının kuruluşu ile faaliyetlerine ilişkin esasları uygulamak, gözetimini sağlamak ve ilgili kuruluşlarca uygulanmasını izlemek